Skolebøker

Den lille skriveskolen, 3.-4. trinn (Gan Aschehoug 2006)

+ Lærerens bok med kopieringsoriginaler og undervisningstips

Sjangerlære


Den lille skriveskolen skal bidra til å skape skriveglede og inspirere eleven til å ta i bruk egen fantasi. Målet er lystbetont tekstskaping som er variert og formålstjenlig. Eleven vil oppleve at planlegging henger sammen med et godt produkt. Boken bevisstgjør eleven på at ulike typer tekster betinger ulike skrivemåter. Målet er å stimulere til modning, refleksjon og oppmerksomhet i møtet med egne og andres tekster. Boken består av 13 kapitler, som hver tar for seg en sjanger eller et emne. Dialogen mellom lærer og elev gjøres sentral. Boken er oversatt til svensk.


Skriveskolen, 5.-7. trinn (Gan Aschehoug 2006)

+ Lærerens bok med kopieringsoriginaler og undervisningstips

Sjangerlære


Skriveskolen inspirerer eleven til å utvikle sin skrivekompetanse, bli bevisst på å strukturere egne tekster, velge ut relevant informasjon og framstille et budskap med et språk og i en form som er tilpasset sjanger og mottaker. Eleven stimuleres til å reflektere over, vurdere og presentere eget arbeid, samtidig som eleven opplever at god planlegging ofte er en forutsetning for et godt produkt. Boken tar for seg 23 ulike sjangere, inndelt i hovedkategoriene personlige sjangere, saklige sjangere, avisrelaterte sjangere og underholdning.

Hva synes du? 1.-7. trinn. (Gan Aschehoug 2005)


Et arbeidsverktøy og en idébank for utvikling av sosial kompetanse. Boken inneholder engasjerende fortellinger med utgangspunkt i elevenes hverdag, følelser og tanker. Fortellingene etterfølges av spørsmålssamlinger til bruk i dialog, det gis forslag til oppgaver for skriftlige framstillinger. Boken er praktisk rettet. Innholdet har til hensikt å stimulere elevene til engasjement, refleksjon og dialog for å fremme vekst, trivsel, trygghet, innsikt, respekt og toleranse. Hva synes du? omfatter også filosofiske spørsmålssamlinger og ulike igangsettere til dialog og rollespill. Boken er oversatt til svensk.